ျမန္မာ - ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိေရး ေသခ်ာေစရမည္။

05
Jul

ျမန္မာ – ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိေရး ေသခ်ာေစရမည္။

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၱရား (Independent Investigative Mechanism for Myanmar – IIM) မွ ျပည့္၀ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို The Asia Forum on Human Rights and Development (FORUM-ASIA)၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ (PV)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၊ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (MATA) တို႔မွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၄၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ရန္ဟီးလီ မွ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ား တင္သြင္းမႈအၿပီးတြင္ ၎တို႔မွ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ IIM အား ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး (၉) လ အၾကာတြင္ IIM ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခလွမ္းမ်ား ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေနေသးသည့္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလွယ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ IIM အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Fact‐Finding Mission – FFM) မွ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၎၏လုပ္ငန္း လည္ပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အဆိုးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး ႏုိင္ရန္ လစ္ဟင္းခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအေပၚ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူသားျဖစ္တည္မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ FFM မွ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ IIM ကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္တရားရံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ခံုရံုးတစ္ရပ္ရပ္သို႔ လႊဲအပ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ျပန္လည္ထင္ဟပ္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC ၏ ေရာမစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ျမန္္မာႏိုင္ငံကို ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ယခုအေျခအေနႏွင့္ ကြဲျပားေစမည့္ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ညီညြတ္ၾကရန္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း” အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီရွိ လက္ရွိတစ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုအျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္သြားေစရန္ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ျမင္သိခဲ့ရသည့္ အဆိုးရြားဆံုး ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေပၚ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည္ကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိမႈကို မေလ်ာ့ပါးေစသင့္ေပ။

 

အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Wuxi Huagaung Electric Power Engineering မွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အနီးတြင္ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ ၁၂,၀၀၀ ခန္႔မွာ ညစ္ညမ္းမႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ေရႏွင့္ ေလတြင္ပါ၀င္ေနေသာ လူကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အႀကီးစား ျဒပ္သတၱဳမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရပါသည္။ စက္ရံုေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ အဓိကေရေလွာင္ကန္အား အဆိပ္သင့္သြားေစၿပီး အနီးအနားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရးအေပၚ ျပန္လည္ မကုစားႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စက္ရံုအနီးတစ္၀ိုက္ ေဒသရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆံပင္နမူနာအား ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအရ လူကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အႀကီးစားျဒပ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ကက္ဒမီယံ ပါ၀င္မႈႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားစြာ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး ၎မွာ ဆိုးရြားေသာ လူထုက်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ရပ္အသြင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (CRC) အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားအား လစ္လွ်ဴရႈထားျခင္းသည္ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းႏွင့္ စက္ရံုအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ လူထုအတြက္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား မိမိတို႔မွ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ Wuxi Huagaung အပါအ၀င္ အစိုးရႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူးေဖာ္သူမ်ားၾကားရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ယခုထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ ရန္ပံုေငြ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ရပ္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရပါမည္။

မႏၱေလးရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး အယ္ဖာဘိလပ္ေျမစီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည့္အေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ ရဲအင္အားအလြန္အကြ်ံ အသံုးျပဳမႈသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအား ထင္ထင္ရွားရွား ပိုမုိဆိုးရြားလာေစသည္။ ေမလ ဆႏၵျပမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရသည့္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးသည္လည္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။  ဧၿပီလအတြင္းကလည္း ဖားကန္႔ေဒသ၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္သူ ၅၄ ဦး ေျမၿပိဳမႈအတြင္း ေသဆံုးခဲ႔ရသည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ျခင္း အစီအမံမ်ားအား တာ၀န္ယူ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စံႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း တိက် လံုေလာက္စြာ က်င့္သံုးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တံု႔ျပန္အေရးယူခံရမႈအတြက္ တစ္စံုတရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိဘဲ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္မည့္ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကိုလည္း  ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘ႑ာျပင္ပ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္  အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း မခံရသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစရန္အတြက္ အဆိုပါ စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္အေရးယူမႈတစ္ရပ္ မလြဲမေသြ လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ တျခားကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကုလသမဂၢ၏ FFM မွ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အား မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရပ္သား၊ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ၾကံရာပါအျဖစ္ ပါဝင္ျခင္း လံုး၀ မျပဳသင့္ပါ။

မၾကာေသးမီကာလတြင္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ Myanmar Now အယ္ဒီတာ ကိုေဆြ၀င္းအေပၚ တရားစြဲဆုိုျခင္းမ်ား ပလပ္ခဲ့မႈကို ေတြ႔ရွိရသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားအတြက္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာဥပေဒမ်ား အသံုးျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား ဆက္လက္ ႏွိပ္ကြပ္ ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈမ်ားအေပၚ လြန္စြာစိုးရိမ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဦးေရသည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း တိုးပြားလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၄၆၆ ဦး ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ (၃၄) ဦးမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီးျဖစ္ကာ ၁၆၁ ဦးသည္ အက်ဥ္းသားဘ၀ျဖင့္ အမႈစီရင္ခ်က္အား ေစာင့္ဆိုင္းေနလွ်က္ရွိၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပမွ အမႈရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိသူ ၂၇၁ ဦး ရွိပါသည္။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိုးပြားလာေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၃၅,၀၀၀ သည္ ေနရပ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး လူဦးေရ ၉၅,၀၀၀ ခန္႔မွာ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အစာေရစာႏွင့္ အျခား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပတ္ေတာက္လွ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ရုန္းကန္ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊  ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ထားမႈေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ (၁၃) ရက္တုိင္တိုင္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳးိစုအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္သည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနသည္မွာ (၂) ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ (၁) သန္း နီးပါးေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဆိုးရြားလွေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ၊ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူသားျဖစ္တည္မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ရရွိေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူအခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္  တာဝန္ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ ျပသရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမႈမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး ေသခ်ာေစရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုလိုပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ အေၾကြးတင္ေနေသာ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ၾကန္႔ၾကာေစမည္သာ ျဖစ္သည္။

 

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

  • UN Advocacy Programme, Forum-ASIA, [email protected]
  • ခင္ဥမၼာ၊ Progressive Voice၊ ျမန္မာ၊ +၁၅ ၇၉၉ ၂၈၃၉၅
  • ေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ +၉၅ ၉၅၂ ၂၈၄၄၆
  • ရဲလင္းျမင့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ +၉၅ ၉၇၉ ၁၆၈ ၅၀၅၆၊ +၃၃ ၆၈ ၀၁၂ ၈၈၈၄

 

You are donating to : MATA

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...